ثبت شکایات | بارنت

برای ثبت شکایات خود با ایمیل زیر در ارتباط باشید:
info@baarnet.com
لطفا عنوان ایمیل ارسال شده را "درخواست بررسی شکایت" قرار دهید.